Bröttjärna 602  (3:10)   "Bönhuset"

Bilden från 1983

SÖNDAGSSKOLAN BRÖTTJÄRNA 30-talet

Sittande nedre raden:

Alf Hagberg, Alf Ljungberg, Karin Ljungberg, Lena Thurin, Marianne Homman, Birgit Danielsson, Arne Östling, Göte Helander, Rolf Homman (Rolfino)

Sittande mellan:

Börje Danielsson, Nils Olof Lövstrand, Inga-Lill Tjäder, Dagny Lind, Iris Norling, Tage Helander, Birgit Ohlnér, Ulla Thrum, Sonja Homman,

Stående:

Erik Ohlsson, Hanses Olles Agnes, Thrum Rune Eriksson, Nils Norling, Gunna Olsson, Ingemar Ljungberg, Gunvor Lind, Erik Lindkvist, Kerstin Thrum, Anna Lind, Signe Danielsson, Sivan Bergkvist

Eivor Sten är sjuk och inte med på bilden

Söndagskolelärare: Signe Danielsson


BRÖTJÄRNA MISSIONSHUS


1933 30/4. 

Har Brötjärna by någon ägnderätt till Brötjärna Missionshus eller hade Brötjärna Missionsförening rätt att bortskänka eller överlåta missionshuset till Mockfjärds Missionsförening.

Beslöts att tillsätta en kommitte bestående av B. A. Eriksson, Olof Flodin, A. Häger att utreda frågan. Skulle till protokollet bifogas, att vid den votering som inom Brötjärna Missionsförening företogs angående Missionshusets överlämnande till Mockfjärds Missionsförening skulle skulle obehöriga personer ha deltagit.

1933 11/6. Vid denna stämma som förlagts till Brötjärna missionshus lämnades en del upplysningar av kommitten för Missionshuset. Efter en livlig diskussion beslöts att till styrelsen för Mockfjärds Missionsförening sända en resolution av följande lydelse.

Brötjärna samtliga män och kvinnor samlade till extra bystämma Söndagen den 11 juni 1983 uttalar härmed sin bestämda protest mot det sätt några få medlemmar av Brötjärna Missionsförening genom att bortskänka bönhuset, låtit komma sig till last.

Vi fordrar att vi med våra nedärvda rättigheter efter våra - förfäder med deras omtanke om byns andliga liv. Måtte i någon mån äga att bestämma om bönhusets andvändning och anhåller därför

1) att Missionsför. Utser en företåndare i Brötjärna som befullmäktigas bestämma över Bönhusets användning, då enligt protokoll av den 6/2 1920 bestämts att styrelsen skall hava sitt säte i Brötjärna.

2) att Bönhusets dörrar står öppna för alla religiösa samfund och kristligt sinnade personer oafsett bostadsort, och för byns sociala och ekonomiska frågor och spörsmål.

3) att alla som använder Bönhuset skall i gengäld betala för den merkostnad som åsamkas Missionsföreningen för ev. städning, rengöring och lyse.

4) att bönhusets helg icke får på några villkor åsidosättas och den som besöker det skall iakttaga ett på Bönhuset och dess helg ett värdigt uppförande och äge Missionsföreningen att därav göra erinring så snart de anser missionsbruk föreligger.

5) att Missionsföreningen erhåller förmånsrätt till bönhuset om flera skulle önska begagna det på samma gång.

6) då enskilda medlemmar av Brötjärna med omnejd har bidragit till att hopsamla material och bidragit med kapital till Brötjärna Missionshus har man sin fulla rätt att utöva sitt inflytande på sammanträden och han är också genom sin delaktighet besluten med ansvarig för bönhusskötsel och vård. Vi önskar att alla skall få en högre uppfattning om det underliga livet med dess förpliktelser, och att den största samvetsgranhet i vårt handlande i allt och alla, gör sig märkbart gällande. Den enskildes väl skall vara det helas trevnad och vi skola bland varandra leva i Broderlig sämja. Vi skola alltså öva trohet mot våra fäders rörelse vare sig det gäller en mindre förening eller hela samfundet. Framtiden tillhör obestridligt oss, om vi vilja det. Men så måste också var man göra sin plikt och känna ansvar.

7) Bystämman fordrar svar inom 30 dagar i annat fall förbehåller stämman sig handlingsfrihet i frågan.

Mot ovanstående resolution anmälde sig Anders Lundberg sin reservation.

Något om Brötjärnas Bönhus och dess tillkomst.

Läs mer här...


Bönhuset 125 år.

Läs mer här...


Tidningurklipp från 1984.

Läs mer här...

Bilden från 2008